Македонско-български диференциален речник


ка!изв. Вик с който се гонят говеда.
кабаприд. За дамаска – дебела и некачествена.
кабаетм. Вина.
кабаетлијаприд. Виновен. 
кабакм. Тиква.