Уасаби — японският хрян… е доста солен!

Уаса­би (на анг­лийс­ки — wasabi, на япон­с­ки — わさび) е вид япон­с­ки хрян. Най-извес­т­но е под-фор­ма­та на зеле­на пас­та, изпол­з­ва­на за напра­ва­та на саши­ми (sashimi — суров мор­с­ки дар), суши (sushi) и мно­го дру­ги япон­с­ки ястия.

Уаса­би е корен­но рас­те­ние, кое­то се настър­г­ва и пра­ви на пас­та. Има силен лютив вкус.

Мно­го от уаса­би­то, кое­то се про­да­ва съдър­жа мал­ко или никак­во истин­с­ко уаса­би, а е глав­но боя­ди­сан хрян. Това се дъл­жи на фак­та, че отглеж­да­не­то на истин­с­ко уаса­би е мно­го скъ­по и труд­но. Зато­ва 1 кг. от този про­дукт се про­да­ва на цена око­ло 350 – 400 лв. Доста соле­но ще ви изле­зе, наистина!

Thanks! You've already liked this