Учебник по стенография

2.1. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА ГЛАСНИТЕ

2.1. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА ГЛАСНИТЕ

Сим­во­ли­зи­ра­не­то е усло­вен начин за изра­зя­ва­не на глас­ни­те. Чрез про­мя­на на фор­ма­та, голе­ми­на­та или поло­же­ни­е­то на съг­лас­ни­те може да се съди за същес­т­ву­ва­не­то на една или дру­га глас­на след тях.

Thanks! You've already liked this
No comments