Spelling Bee — проверете как сте с английския

Мис­ли­те си, че пише­те на анг­лийс­ки език без греш­ка? Със Spelling Bee лес­но може да про­ве­ри­те дали това е така. Още

Thanks! You've already liked this