Невероятната съдба на Амели Пулен

Аме­ли е невин­но и наив­но моми­че, живе­е­що в Париж, с ней­но соб­с­тве­но чув­с­т­во за спра­вед­ли­вост. Тя реша­ва да помог­не на окол­ни­те и меж­дув­ре­мен­но откри­ва любов­та. Още

Thanks! You've already liked this