Техники и методи, използвани за контролиране на хората и подчиняване на тяхната воля

Ноам Чом­с­ки е про­фе­сор по ези­коз­на­ния в Маса­чу­зет­с­кия тех­но­ло­ги­чен инс­ти­тут (MIT), лин­г­вист, фило­соф, общес­т­ве­ник и автор на кни­ги и поли­ти­чес­ки анализатор.

Още

Thanks! You've already liked this