13 храни, които борят болката

Мно­го хра­ни освен че имат стра­хо­тен вкус, са и мощ­ни широ­кос­пек­тър­ни лечеб­ни сред­с­тва. Най-доб­ре дейс­т­ва­щи­те на бол­ка­та хра­ни са изклю­чи­тел­но вкус­ни (кое­то не може да се каже за лекар­с­т­ва­та). Освен това хра­ни­те нямат ковар­ни­те стра­нич­ни ефек­ти, кои­то пове­че­то меди­ка­мен­ти причиняват.

1. Виш­ни и череши
Про­фе­со­рът по при­род­ни про­дук­ти и химия в Мичи­ган­с­кия щат­с­ки уни­вер­си­тет д‑р Мура­лид­ха­ран Наир, е открил, че екс­трак­тът от виш­на е десет пъти по ефек­ти­вен от аспи­ри­на при облек­ча­ва­не на въз­па­ле­ние. Тряб­ва да се при­емат само две супе­ни лъжи­ци от кон­цен­т­ри­ран сок на ден, за да се полу­чи поло­жи­те­лен резул­тат. Чере­ши­те също са мно­го ефективни.

2.Къпини 3. Мали­ни 4. Боро­вин­ки и 5. Ягоди
По къс­но д‑р Наир откри­ва съща­та облек­ча­ва­ща бол­ка­та със­тав­ка и в пло­до­ве като къпи­ни, мали­ни, боро­вин­ки и ягоди.

6. Цели­на и семе­на на целина 
Д‑р Джеймс Дюк, автор на „Зеле­на­та апте­ка“ нами­ра пове­че от 20 про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни със­тав­ки в цели­на­та и ней­ни­те семе­на, вклю­чи­тел­но вещес­т­во­то наре­че­но апи­ге­нин, кое­то има мно­го мощ­но анти­въз­па­ли­тел­но дейс­т­вие. Доба­вай­те семе­на от цели­на в супи­те, яхни­и­те или като замес­ти­тел на сол в мно­го рецепти.

7. Джин­жи­фил

Джин­джи­фи­лът нама­ля­ва нива­та в тяло­то на при­чи­ня­ва­щия бол­ка простаг­лан­дин и е бил широ­ко изпол­з­ван в Индия за лече­ние на бол­ка и въз­па­ле­ния . Про­уч­ва­не на индийс­ки изсле­до­ва­те­ли доказ­ва, че хора, кои­то стра­дат от бол­ка в мус­ку­ли­те, кога­то при­емат джин­джи­фил всич­ки усе­щат подоб­ре­ние. Пре­по­ръ­ча­на­та доза джин­джи­фил е 500 до 1000 мг на ден. Ако при­ема­те лекар­с­т­ва, попи­тай­те лич­ния си лекар за въз­мож­ни вза­и­мо­дейс­т­вия на джин­джи­фи­ла с тези лекарства.

8. Кур­ку­ма

Кур­ку­ма­та е жъл­та под­прав­ка, широ­ко изпол­з­ва­на като със­тав­ка на индийс­ко­то къри. С изслед­ва­не е дока­за­но, че е по-ефек­тив­но анти­въз­па­ли­тел­но сред­с­тво от сте­ро­ид­ни­те меди­ка­мен­ти, кога­то се леку­ва ост­ро въз­па­ле­ние. Основ­на­та му лечеб­на със­тав­ка е кур­ку­мин. Изслед­ва­не­то сочи, че кур­ку­ми­нът под­тис­ка бол­ка­та чрез същия меха­ни­зъм на лекар­с­т­ва като COX‑1 и COX‑2 инхи­би­то­ри­те (без вред­ния стра­ни­чен ефект). Избе­ре­те стан­дар­ти­зи­ран екс­тракт със 1500 мг кур­ку­ми­цин на ден.

9. Сьом­га 10. Скум­рия и 11. Херинга
Мно­го маз­ни риби, като сьом­га­та, скум­ри­я­та и херин­га­та също съдър­жат тези цен­ни маз­ни­ни. Omega‑3 в тяло­то се превръ­ща в подоб­ни на хор­мон суб­с­тан­ции кои­то нама­ля­ват въз­па­ле­ни­е­то и бол­ка­та. Спо­ред д‑р Алф­ред Д. Стей­бърг, екс­перт по арт­рит в Наци­о­нал­ния здра­вен инс­ти­тут на САЩ, рибе­но­то мас­ло е анти-въз­па­ли­тел­но сред­с­тво. Рибе­но­то мас­ло дейс­т­ва пря­ко вър­ху имун­на­та сис­те­ма чрез потис­ка­не на 40 – 50% на про­из­вод­с­тво­то на цито­ки­ни, съе­ди­не­ния за кои­то се знае, че раз­ру­ша­ват ста­ви­те. Реди­ца дру­ги изслед­ва­ния също показ­ват, че яде­не­то на уме­ре­ни коли­чес­т­ва рибе­но мас­ло нама­ля­ва бол­ка­та и въз­па­ле­ни­е­то, осо­бе­но при стра­да­щи­те от артрит.

12. Лене­но семе и лене­но­то масло

Пряс­но смля­но­то лене­но семе и сту­де­но пре­со­ва­но­то лене­но мас­ло съдър­жат голе­ми коли­чес­т­ва от мас­т­ни кисе­ли­ни, позна­ти като Omega‑3. Не гот­ве­те с лене­но мас­ло, ина­че то ще има про­ти­во­по­ло­жен ефект, въз­па­ля­вай­ки тъкъ­ни­те на тяло­то и при­чи­ня­вай­ки болка.

13. Пресни оре­хи и оре­хо­во масло
Пресни­те оре­хи и оре­хо­во­то мас­ло също съдър­жат тези мощ­ни Omega‑3 мас­т­ни кисе­ли­ни, кои­то борят бол­ка­та и въз­па­ле­ни­я­та в тялото.

Кога­то ста­ва въп­рос за бол­ка, хра­на­та наис­ти­на е най-добро­то лекарство.

Thanks! You've already liked this