Хаванска болонка

Източ­ник: yourpurebredpuppy​.com от Ann на Pinterest

Хаван­с­ка­та болон­ка или хаван­с­ки бишон е дреб­на поро­да домаш­ни куче­та, про­из­ли­за­щи от Сре­ди­зем­но­мо­ри­е­то и веро­ят­но пре­не­се­ни в Куба, къде­то ста­ват наци­о­нал­на­та поро­да. Там те се акли­ма­ти­зи­рат осо­бе­но успеш­но и едва зна­чи­тел­но по-къс­но са вне­се­ни и в САЩ. Чак през 70-те годи­ни на 20 в. ста­ват попу­ляр­ни в цяла Север­на Аме­ри­ка, а от 80-те годи­ни и в Европа.

Тази поро­да е с него­ле­ми раз­ме­ри, здра­во телос­ло­же­ние, къси нок­ти, клеп­на­ли уши, зави­та на кръг над гър­ба опаш­ка. Тя е с баде­мо­вид­ни, тъм­но­ка­фя­ви очи. Има дъл­га, дости­га­ща до око­ло 12 – 18 см, гъс­та, мно­го пух­ка­ва и подоб­на на коп­ри­на кози­на с раз­лич­на окрас­ка — рад­ко чис­то бяла, най-чес­то в раз­лич­ни бле­ди отте­нъ­ци, но също така поня­ко­га и чер­на, кафя­ва, тютю­не­ва или кес­те­ня­ва. Тег­ло­то й е от 3 до 5,5 кг, а висо­чи­на­та в хол­ка­та 23 до 27 см, но се допус­ка и от 21 до 29 см.

Хаван­с­ка­та болон­ка е любо­пит­на, люб­ве­о­бил­на, енер­гич­на, закач­ли­ва и жиз­не­ра­дос­т­на. Лес­но се адап­ти­ра към вся­ка сре­да и има сил­но изра­зе­но жела­ние да бъде сред хора, зато­ва е прекрас­но куче за ком­па­ния. Оби­ча деца­та и може да играе с тях с часо­ве. Тя е дру­же­люб­на с всич­ки, зато­ва не ста­ва за пазач, но е изклю­чи­тел­но умна и лес­но се под­да­ва на дре­си­ров­ка в качес­т­во­то си на сиг­нал­но куче. Отли­чи­тел­на чер­та за поро­да­та е пру­жи­ни­ра­ща­та походка.

Thanks! You've already liked this