Фонтанът Медичи в Люксембургската градина, Париж

Източ­ник: google​.com от jenna на Pinterest

Фон­тъ­нът Меди­чи, едно от най-кра­си­ви­те мес­та на Люк­сем­бург­с­ка­та гра­ди­на в Париж, е пост­ро­ен око­ло 1630 г. по поръч­ка на Мария Меди­чи, вдо­ви­ца на кра­ля на Фра­ни­ция Анри IV и регент на крал Луи XIII. Пре­мес­тен е на сегаш­но­то му мяс­то и рекон­с­т­ру­и­ран през 1864 – 1866.

Thanks! You've already liked this