Учебник по стенография

Михо Пен­ков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.

Внимание:

Допъл­не­на и пре­ра­бо­те­на вер­си на кни­га­та ммо­же­те да чете­те на:

http://​pinmapshop​.com/​w​e​b​b​o​oks

Там ще бъдат каче­ни и оста­на­ли­те гла­ви на кни­га­та Зато­ва ви пре­по­ръч­ва­ме да си доба­ви­те отмек­та към нова­та връз­ка, тъй като тук кни­га­та ско­ро ще бъде премахната.

Thanks! You've already liked this