Уред за опушване от саксия

Източ­ник: Carol на Pinterest

Лес­но може да си напра­ви­те уред за опуш­ва­не на месо, риба и как­во­то се сети­те. Ще са ви необ­хо­ди­ми само:

  • голя­ма гли­не­на сак­сия с под­лож­ка (коя­то ще пол­з­ва­те за капак)
  • елек­т­ри­чес­ки кот­лон с удължител
  • две тух­ли — за разделител
  • опуш­ва­тел, напра­вен от 2 метал­ни чинии, желез­ни щип­ки и дър­ве­ни клечици.
  • желяз­на скара
  • под­хо­дящ тер­мо­ме­тър, кой­то да закре­пи­те за капака.
  • доб­ре е да пред­ви­ди­те и дръж­ка за капака.

Пове­че за про­це­са на изра­бот­ка може да види­те тук: http://​www​.instructables​.com/​i​d​/​F​l​o​w​e​r​-​P​o​t​-​S​m​o​k​e​r​-​I​m​p​r​o​v​e​d​-​L​id/

Thanks! You've already liked this