Тяхната борба, или как евреите завладяха света

Све­тов­на­та кон­с­пи­ра­ция същес­т­ву­ва! Тя е неот­мен­на част от исто­ри­я­та на „избра­ния“ народ, тя е в него­ва­та орга­ни­за­ция, в него­ва­та рели­гия, в него­ва­та тай­на и прикри­та власт. Това е най-съвър­ше­на­та и опас­на мафи­от­с­ка струк­ту­ра, коя­то от 3000 г. бав­но и сис­тем­но завла­дя­ва земя­та. Нещо, кое­то под­роб­но просле­дя­ва и доказ­ва тази книга.
Пове­че за кни­га­та може да научи­те, или да си я поръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this