Тест за интернет зависимост

Про­ве­ре­те дали сте прист­рас­те­ни към интер­нет. Отго­во­ре­те с най-под­хо­дя­щия спо­ред вас отго­вор на все­ки от въп­ро­си­те. Тес­та може да си напра­ви­те тук.

Thanks! You've already liked this