Сърцето на исляма

Авто­рът Сайид Хусайн Наср е сред най-зна­чи­ми­те съв­ре­мен­ни изсле­до­ва­те­ли на исля­ма в све­та. Роден е в Техе­ран през 1933 г. Завър­ш­ва обра­зо­ва­ни­е­то си в Маса­чу­зет­с­кия тех­но­ло­ги­чен инс­ти­тут и в Хар­вард. От 1958 — 1959 г. пре­по­да­ва в Техе­ран­с­кия университет.
Осно­ва­тел е на Иран­с­ка­та ака­де­мия по фило­со­фия и е пър­ви­ят й дирек­тор, рек­тор е на уни­вер­си­те­та “Ари­а­мехр”. От 1984 г. е про­фе­сор по ислям­с­ки науки в уни­вер­си­те­та “Джордж Вашинг­тон”. Пре­зи­дент е на Фон­да­ция за тра­ди­ци­он­ни изслед­ва­ния. Автор е на мно­го кни­ги, сту­дии и ста­тии по ислям­с­ка фило­со­фия и езо­те­ри­зъм. Поче­тен член е на престиж­ни уни­вер­си­те­ти и ака­де­мии. Напис­ва кни­га­та “Сър­це­то на исля­ма” след печал­ни­те съби­тия от 11 сеп­тем­в­ри 2001 г. в коя­то обяс­ня­ва на широ­ка­та общес­т­ве­ност в Аме­ри­ка, а и по све­та, кои са неп­ре­ход­ни­те цен­нос­ти на исляма.

Тук може­те да про­че­те­те пове­че за кни­га­та и да си я поръчате

Thanks! You've already liked this