Суперхрани 3. Сок от зелена покълнала пшеница

Източ­ник: от AS на Pinterest

Зеле­на­та покъл­на­ла пше­ни­ца хра­ни тяло­то, под­дър­жа физи­чес­ко­то и пси­хич­но усе­ща­не за добро със­то­я­ние и здра­ве, допри­на­ся за здра­ва имун­на сис­те­ма, извър­ш­ва деток­си­ка­ция на хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт, под­дър­жа здра­ва хра­нос­ми­ла­тел­на сис­те­ма, опти­ми­зи­ра здра­ва кръ­во­нос­на сис­те­ма, подоб­ря­ва кожа­та, коса­та и нок­ти­те, пра­ви ни по-жиз­не­ни като ни дава забе­ле­жи­ма и неза­бав­на и дъл­гот­рай­на енер­гий­на бомба.

Thanks! You've already liked this