Суперхрани 16. Мака

Източ­ник: 123rf​.com от AS на Pinterest

Мака­та балан­си­ра и ста­би­ли­зи­ра ендок­рин­на­та сис­те­ма (жле­зи­те и хор­мо­ни­те) и нер­в­на­та сис­те­ма. Съдър­жа пове­че от 10% про­те­ин, бли­зо 20 ами­но­ки­се­ли­ни, от кои­то 7 есенциални.

Thanks! You've already liked this