Скалата на Таниос

Забе­ле­жи­те­лен роман на изклю­чи­тел­ния френ­с­ки писа­тел от ливан­с­ки про­из­ход, удос­то­ен с престиж­на­та лите­ра­тур­на награ­да „Гон­кур“ и реди­ца дру­ги отличия.
Израс­нал сред раз­къс­ва­ния от фана­тич­ни страс­ти роден Ливан, Амин Маа­луф ни води по пътя на неп­ре­ход­ни­те житейс­ки ценности,които беле­жат живо­та на все­ки един от нас и ни свър­з­ват с отми­на­ли­те и идва­щи­те след нас поко­ле­ния. „Ска­ла­та на Тани­ос“ е кни­га за всич­ки онези,които тър­сят да поми­рят вът­реш­ния си мир със света.
Тази нео­бик­но­ве­на исто­рия за любов, отмъ­ще­ние и смърт се случ­ва око­ло 1830 г. в пла­ни­ни­те на Ливан и се осно­ва­ва на истин­с­ко съби­тие — убийс­т­во­то на пат­ри­ар­ха. Геро­ят и в също­то вре­ме жер­т­ва на съби­ти­е­то е Тани­ос — млад мъж с побе­ля­ла коса, чие­то име все още носи ска­ла в ливан­с­ко­то сели­ще. Авто­рът съжи­вя­ва леген­да­та за Тани­ос, за него­ва­та тайн­с­т­ве­на и тра­гич­на съд­ба, коя­то сякаш е але­го­рия на исто­ри­я­та на роди­на­та на Маалуф.Тази нео­бик­но­ве­на исто­рия за любов, отмъ­ще­ние и смърт се случ­ва око­ло 1830 г. в пла­ни­ни­те на Ливан и се осно­ва­ва на истин­с­ко съби­тие — убийс­т­во­то на пат­ри­ар­ха. Геро­ят и в също­то вре­ме жер­т­ва на съби­ти­е­то е Тани­ос — млад мъж с побе­ля­ла коса, чие­то име все още носи ска­ла в ливан­с­ко­то сели­ще. Авто­рът съжи­вя­ва леген­да­та за Тани­ос, за него­ва­та тайн­с­т­ве­на и тра­гич­на съд­ба, коя­то сякаш е але­го­рия на исто­ри­я­та на роди­на­та на Маалуф.

Пове­че за кни­га­та може да про­че­те­те в нашия елек­т­ро­нен магазин.

Thanks! You've already liked this