Силата на самохипнозата, курс по самоусъвършенстване

Всич­ко е в ума! Кол­ко чес­то сте чува­ли този израз? Сила­та да се пре­одо­ле­ят недос­та­тъ­ци­те, да се спе­че­ли само­у­ве­ре­ност и успех Е в ума. Тряб­ва само да я откриете.

С тази кни­га ще отклю­чи­те кон­т­ро­ла вър­ху вашия ум и ще подоб­ри­те живо­та си.

В този меж­ду­на­ро­ден бес­т­се­лър Джил­бърт Оук­ли ви води уве­ре­но по пътя на само­от­кри­ва­не­то и самоусъвършенстването.

Той ви пома­га да раз­бе­ре­те ПРИЧИНИТЕ на проб­ле­ми­те, кои­то под­ко­па­ват ваше­то само­чув­с­т­вие и ви учи как да се спра­вя­те с тя ефек­тив­но чрез самов­ну­ше­ние. Изпра­щай­ки пра­вил­ни­те посла­ния към ваши ум вие може­те да се научи­те да пре­одо­ле­е­те всич­ко и повтор­но да раз­ви­е­те сво­я­та нагла­са към дина­ми­чен успех.

Опис­ва­ни­те мето­ди ас изне­над­ва­що лес­но при­ло­жи­ми в практиката.

  • Достиг­не­те сте­пен­та на пози­ти­вен ум
  • Раз­вий­те поло­жи­тел­но съвършенство
  • Отстра­не­те задръжките
  • Наме­ре­те НОВИЯ себе си.

Още за кни­га­та може да про­че­те­те и да си я поп­ръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this