Рецепта за меки ходила

Източ­ник: buzzle​.com от Janessa на Pinterest

Има­ли сте дълъг рабо­тен ден? Как­во ще каже­те да накис­не­те ходи­ла­та си в топ­ла вода и да се отпус­не­те? Раз­твор от топ­ла вода и оцет е най-добро­то сред­с­тво за отпус­ка­не на умо­ре­ни ходи­ла. Нещо пове­че, чрез този метод ще отстра­ни­те доста проб­ле­ми с ходи­ла­та. Тук ще наме­ри­те някол­ко рецеп­ти за раз­тво­ри за стъ­па­ла, кои­то може да пробвате.

Оцетен разтвор за накисване за нормална употреба

Сме­се­те една чаша бял оцет и 5 лит­ра топ­ла вода и доба­ве­те някол­ко кап­ки есен­ци­ал­но мас­ло. Накис­не­те ходи­ла­та си в тази смес за 45 мину­ти. После изпол­з­вай­те пем­за за да отстра­ни­те мър­т­ва­та кожа от пети­те и учас­тъ­ци­те с мазо­ли по кра­ка­та. Взе­ме­те мека чет­ка и изтрий­те с нея гор­ния край на стъ­па­ла­та и пръс­ти­те на кра­ка­та. Ако пра­ве­те това два пъти сед­мич­но, като сла­га­те и овлаж­ни­тел със сигур­ност ще ви помог­не да има­те неж­ни и меки ходи­ла. Това е едно от най-доб­ри­те реше­ния да пре­мах­не­те неп­ри­ят­на­та мириз­ма на кра­ка и гъбич­ки­те от нок­ти­те. Нико­га не изпол­з­вай­те един и същи раз­твор повторно!!

Оцетен разтвор за накисване за уморени крака

За да напра­ви­те този раз­твор за накис­ва­не ще ви тряб­ват една чаша мор­с­ка сол, една чаша анг­лийс­ка сол, една чаша оцет и 1/​2 чаша изсу­ше­на лаван­ду­ла. После загрей­те доста­тъч­но коли­чес­т­во вода до така­ва тем­пе­ра­ту­ра, че да е горе­ща, но поно­си­мо да нато­пи­те ходи­ла­та си как­то тряб­ва. После поста­ве­те гор­ни­те със­тав­ки в топ­ла­та вода и раз­бър­кай­те за око­ло мину­та. След това просто сед­не­те и се отпус­не­те вър­ху сто­ла и пото­пе­те ходи­ла­та си в леге­на. Оста­ве­те ги пото­пе­ни поне 20 мину­ти и виж­те кол­ко доб­ре ще се чувстват.

Оцетен разтвор за накисване при микоза

Мно­го от вас може би зна­ят, че оце­тът може да помог­не при мико­за (тинеа педис). Може да опи­та­те да нато­пи­те стъ­па­ла­та си в раз­твор от 1/​2 чаша оцет, 2 супе­ни лъжи­ци сол и доста­тъч­но коли­чес­т­во топ­ла вода, да покрие стъ­па­ла­та ви. Освен това може да сло­жи­те бял дес­ти­ли­ран оцет вър­ху засег­на­ти­те учас­тъ­ци за да изле­ку­ва­те мико­за­та. За цел­та нато­пе­те пар­че памук в оцет и натрий­те засег­на­ти­те учас­тъ­ци. Помне­те, че тряб­ва да пра­ви­те това някол­ко сед­ми­ци, дори кога­то сим­п­то­ми­те изчез­нат, тъй като гъбич­ки­те може отно­во да се появят.

Може да накис­не­те стъ­па­ла­та си в рав­ни час­ти ябъл­ков оцет и вода, кое­то има добро въз­дейс­т­вие сре­щу мико­за­та. Накис­вай­те кра­ка­та си в този раз­твор за 10 мину­ти на ден в про­дъл­же­ние на 10 дни или дока­то сим­п­то­ми­те изчез­нат. Нещо пове­че, това също ще облек­чи сър­бе­жа и беле­не­то вслед­с­твие на микозата.

Оцетен разтвор за накисване при гъбички на пръстите на краката

Леку­ва­не­то на гъбич­ки­те по пръс­ти­те на кра­ка­та с оцет е мно­го попу­ляр­но. Накис­не­те кра­ка­та си с оцет и вода поне за 30 мину­ти два или пове­че пъти днев­но. Това ще пре­мах­не гъбич­ки­те. Кисе­лин­ност­та на оце­та въз­ста­но­вя­ва рН балан­са на нок­ти­те и пома­га да се нама­ли дис­ком­фор­та поро­ден от гъбич­ки­те. Макар че всич­ки видо­ве оцет може да бъде изпол­з­ван за тре­ти­ра­не на гъбич­ки­те по кра­ка­та, ябъл­ко­ви­ят е най-ефек­ти­вен. Може също така да накис­не­те в ябъл­ко­вия оцет топ­ка памук и да го нане­се­те напра­во вър­ху нок­ти­те, но напра­ве­те така, че оце­тът да оста­не вър­ху тях дъл­го вре­ме. Ябъл­ко­ви­ят оцет стя­га кожа­та уби­ва гъбич­ки­те. Изпол­з­ва се и за нама­ля­ва­не на въз­па­ле­ни­е­то и бол­ка­та, кои­то се свър­з­ват с някол­ко ета­пи от инфек­ции от гъбич­ки. Ком­би­ни­рай­ки оце­та с въг­ле­ро­ден пре­кис пра­ви ефек­ти­вен раз­твор за пре­мах­ва­не на бак­те­ри­и­те и вирусите.

Освен за леку­ва­не­то на проб­ле­ми­те на стъ­па­ла­та има и дру­ги пол­зи за здра­ве­то от оце­та. Най-доб­ри­ят начин да има­те меки дла­ни е да ги топи­те в раз­твор от оцет и вода. Оце­тът може да се изпол­з­ва и като лоси­он след бръс­не­не. Той е добро сред­с­тво да изле­ку­ва­те сър­беж по кожа­та, суха кожа, раз­ши­ре­ни вени и бра­да­ви­ци. Така че взе­ме­те леген с под­хо­дящ раз­мер, напра­ве­те раз­твор от оцет, пото­пе­те стъ­па­ла­та си и изпи­тай­те удоволствие!

Предуп­реж­де­ние: Инфор­ма­ци­я­та в тази ста­тия е само за све­де­ние на чита­те­ли­те. Тя не замес­т­ва ком­пе­тен­тен съвет от лекар!

Thanks! You've already liked this