Принципи на юдаизма


В наши дни се про­явя­ва все по-нарас­т­ващ инте­рес към юда­из­ма. Мно­го евреи, тър­сей­ки истин­с­ко­то духов­но изме­ре­ние на живо­та, пра­вят пре­оцен­ка на връз­ка­та си с рели­ги­я­та и откри­ват нови пъти­ща към ней­но­то осмис­ля­не. Тази кни­га изслед­ва сър­це­ви­на­та на еврейс­ка­та духов­ност и раз­кри­ва све­та на евре­и­на днес.
Това встъ­пи­тел­но ръко­вод­с­тво включва:

  • крат­ка исто­рия на еврейс­кия народ
  • еврейс­ка­та кон­цеп­ция за Бог
  • как Каба­ла се приспо­со­бя­ва към цело­куп­ност­та на юдаизма
  • диле­ми­те на днеш­ния ден — Холо­кос­та, Дър­жа­ва­та Израел
  • праз­ни­ци, чес­т­ва­ния, гла­ду­ва­не и цикъ­ла на еврейс­ка­та година.
Thanks! You've already liked this