Принципи на уика (вещерството)

Ста­ра­та рели­гия, извес­т­на още като „уика“, „вещер­с­т­во“ или „изкус­т­во на мъд­ри­те“, про­дъл­жа­ва и до днес да бъде източ­ник на вдъх­но­ве­ние за хиля­ди мъже и жени от цял свят.Има­ща за своя осно­ва хиля­до­лет­ния духо­вен и мате­ри­а­лен опит на наши­те близ­ки и далеч­ни пра­де­ди, „уика“ успя­ва да отго­во­ри на реди­ца набо­ле­ли въп­ро­си на съв­ре­мен­но­то общес­т­во и да посо­чи сво­и­те соб­с­тве­ни пъти­ща за пости­га­не­то на едно по-вис­ше добро. Във вещер­с­т­во­то това са пъти­ща­та на маги­я­та, на раз­ви­ти­е­то, на про­мя­на­та и лече­ни­е­то; на жиз­не­ут­вър­да­ва­що­то прекло­не­ние пред При­ро­да­та и Бого­ве­те и пости­га­не­то на хар­мо­ния с Все­ле­на­та и със сами­те себе си.
Този наръч­ник за начи­на­е­щи обяснява:

  • древ­но­то и съв­ре­мен­но­то вещерство
  • Боги­ня­та и Бога като про­яв­ле­ние на божес­т­ве­на­та енергия
  • почит­та към Природата
  • маги­я­та и вълшебството
  • извър­ш­ва­не­то на ритуали.

Пове­че за кни­га­та и покуп­ка тук.

Thanks! You've already liked this