Принципи на психотерапията

Кни­га­та пред­став­ля­ва въве­де­ния в пси­хо­те­ра­пи­я­та. Раз­гле­да­ни са основ­ни­те й кло­но­ве, как­то и дру­ги пси­хо­те­ра­пев­тич­ни мето­ди от адле­ро­ва­та до сек­су­ал­на­та тера­пия. Ще раз­бе­ре­те как да наме­ри­те добър пси­хо­те­ра­певт. Ще полу­чи­те отго­вор на мно­го въп­ро­си за пси­хо­те­ра­пи­я­та, кои­то сте си задавали.

Чув­с­т­ва­ли ли сте се няко­га без­по­мощ­ни, тъй като лич­ни­те ви вза­и­мо­от­но­ше­ния не вър­вят как­то тряб­ва или не може­те да се измък­не­те от някоя лич­нос­т­на кри­за? Чув­с­т­ва­ли ли сте се потис­на­ти или нещас­т­ни на сво­я­та мес­то­ра­бо­та? Или пък просто жела­е­те да ста­не­те тера­певт, или да достиг­не­те по-висо­ко ниво на раз­би­ра­не на себе си и на дру­ги­те. Има мно­го при­чи­ни, пора­ди кои­то човек се насоч­ва към пси­хо­те­ра­пи­я­та, но избо­рът на тера­пия, кой­то тряб­ва да напра­ви­те, може да ви се сто­ри плашещ.
Този дирек­тен наръч­ник обяснява:

  • откъ­де идва пси­хо­те­ра­пи­я­та и защо се раз­де­ля на тол­ко­ва мно­го типове
  • по какъв начин дейс­т­ва пси­хо­те­ра­пи­я­та и как­ви са при­чи­ни­те за това
  • как да избе­ре­те най-доб­ра­та пси­хо­те­ра­пия, отго­ва­ря­ща точ­но на ваши­те нужди
  • как да избе­ре­те най-под­хо­дя­щия за вас психоаналитик
  • къде да наме­ри­те допъл­ни­тел­на информация

Още за кни­га­та или поръч­ка тук.

Thanks! You've already liked this