Принципи на паганизма

Инте­ре­сът към пага­низ­ма неп­рес­тан­но нарас­т­ва и въп­ре­ки сво­и­те древ­ни коре­ни днес той е едно живо рели­ги­оз­но дви­же­ние. С прекло­не­ни­е­то пред цяло­то сът­во­ре­ние на Все­ле­на­та пага­низ­мът е отра­же­ние на съв­ре­мен­на­та загри­же­ност за съд­ба­та на планетата.
В този встъ­пи­те­лен наръч­ник ще наме­ри­те обяс­не­ние на:

  • как­во е това паганизъм
  • раз­лич­ни­те пага­нист­ки традиции
  • прак­ти­ку­ва­не­то на паганизма
  • как да живе­ем като паганисти.

Пове­че за кни­га­та може да научи­те и да си я поръ­ча­те тук

Thanks! You've already liked this