Принципи на мърчандайзинга в глобален план

Принципи на мърчандайзинга
В тази кни­га д‑р Гре­гъ­ри Санд сис­те­ма­ти­зи­ра натру­па­ния опит и въз­гле­ди за мърчандай­зинга и пред­ста­вя един цялос­тен и качес­т­ве­но раз­ли­чен поглед. Спо­ред авто­ра мър­чан­дай­зин­гът е неп­ре­къс­нат про­цес (never ending story), кой­то започ­ва с раз­ра­бот­ва­не­то на съот­вет­ни­те стан­дар­ти, пре­ми­на­ва през детайл­ния ана­лиз на фир­ме­на­та орга­ни­за­ция, през раз­ра­бот­ва­не­то на план за дейс­т­вие, него­во­то при­ла­га­не на прак­ти­ка, за да се вър­не отно­во при ана­ли­за на стан­дар­ти­те. За пове­че­то спе­ци­а­лис­ти мър­чан­дай­зин­гът не е добро (импул­си­ра­що) пред­ста­вя­не на кате­го­ри­я­та на мяс­то­то на про­даж­би, за Грег това е край­ни­ят резул­тат. В кни­га­та си Грег изла­га и сис­те­ма за коли­чес­т­ве­на оцен­ка на мър­чан­дай­зинг ста­ту­са (GLOBALSCORE ©), чрез коя­то може да се срав­ня­ват коли­чес­т­ве­но резул­та­ти­те на една фир­ма във вре­ме­то, а така също да се срав­ня­ват раз­лич­ни фир­ми в даден момент. GLOBALSCORE © се е пре­вър­нал в стан­дарт за мно­го фир­ми по све­та и е неза­ме­ни­мо сред­с­тво за ана­лиз и пла­ни­ра­не. И всич­ко това е илюс­т­ри­ра­но бога­то с при­ме­ри от опи­та на Грег из всич­ки точ­ки на све­та. Вина­ги е важ­но да се раз­бе­ре как рабо­ти една тео­рия и как чрез нея може да се реа­ли­зи­рат печал­би. Защо­то как­то е казал Гьо­те: “Тео­ри­я­та е суха, дру­же мой, зеле­но е дър­во­то на живота”.
Пове­че за кни­га­та може да научи­те и да я поръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this