Принципи на гладуването

Попу­ляр­ност­та на гла­ду­ва­не­то посте­пен­но се уве­ли­ча­ва и дока­за­тел­с­т­ва­та сочат, че не същес­т­ву­ва по-могъщ метод за лече­ние. Като позво­ля­ва на тяло­то да си почи­не и да се само­из­ле­ку­ва по естес­т­вен път, гла­ду­ва­не­то не само въз­ста­но­вя­ва енер­ги­я­та и здра­ве­то, но и леку­ва забо­ля­ва­ния като напри­мер рев­ма­то­и­ден арт­рит, псо­ри­а­за и екзема.
Този въвеж­да­що ръко­вод­с­тво обяснява:

  • как­во пред­став­ля­ва гладуването
  • как да гла­ду­ва­ме безопасно
  • раз­лич­ни видо­ве гла­ду­ва­не, вклю­чи­тел­но моно­ди­е­ти и гла­ду­ва­не със сокове
  • как гла­ду­ва­не­то може да подоб­ри здра­ве­то и физи­чес­ко­то ви състояние

Тук може да про­че­те­те пове­че за кни­га­та и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this