Отпечатване на плюшено мече

Източ­ник: от Laura Dunleavy on Pinterest

Худож­ни­кът Джеф­ри Рикар­до от Мел­бърн, Авс­т­ра­лия показ­ва как пра­ви отпе­ча­тъ­ци на плю­ше­но мече.
Това е мно­го све­жа „арт“ идея. Про­це­сът може да се про­ме­ни, така че да си напра­ви­те таки­ва отпе­ча­тъ­ци и вкъ­щи и да изпол­з­ва­те всич­ки ста­ри плю­ше­ни играч­ки пре­ди да ги изхвър­ли­те. Вели­ко­леп­на укра­са за дет­с­ка­та стая!

Thanks! You've already liked this