Отглеждане на лалета в чаша вода

Източ­ник: Visit luxuryexistence​.biz от Kim Dixon на Pinterest

Отглеж­да­не­то на лале­та във чаша вода е лесен, заба­вен и уни­ка­лен начин да има­те лале­та, кои­то никой не е виж­дал пре­ди. Показ­ва­не­то на естес­т­ве­на­та кра­со­та на луко­ви­ца­та е чист, моде­рен и мини­ма­лис­ти­чен под­ход към дизай­на на цве­тя. Опитайте!

Съвет:
Налей­те вода до ниво­то на луковиците.

Thanks! You've already liked this