Неорайхиански теории


Кол­ко­то пове­че това, кое­то ние нари­ча­ме циви­ли­за­ция, се раз­ви­ва, тол­ко­ва пове­че смърт носи. Но никой, абсо­лют­но никой, не се е заел сери­оз­но да напра­ви общес­т­во­то наис­ти­на циви­ли­зо­ва­но, т.е. удоб­но за живот. Нуж­ни са нови работ­ни мес­та. Вяр­но е.
Но индус­т­ри­ал­ни­те отпа­дъ­ци замър­ся­ват. Отпа­дъ­ци? Е да, но и работ­ни мес­та! Нови гла­со­ве за политиците…
И кръ­гът се затва­ря. Поли­ти­чес­ка­та власт е замър­ся­ва­не. Но за да ни отвле­кат вни­ма­ни­е­то от тези мис­ли, голе­ми­те мас­ме­дии, кои­то нямат нищо общо с поли­ти­ка­та (нима наис­ти­на го вяр­ва­те?), ни оси­гу­ря­ват все­кид­нев­на­та доза паника…
Хора­та се раз­де­лят в кас­ти и общу­ват помеж­ду си, воде­ни от два вида страх: стра­хът на този, кой­то се стра­ху­ва от сил­ни­те, и стра­хът на сил­ни­те да не изгу­бят власт­та си.
Стра­хът от смърт­та се превръ­ща в страх от живота.
Носей­ки този страх в души­те си, днес сме при­ну­де­ни да изби­ра­ме меж­ду при­ро­да и циви­ли­за­ция, защо­то само до вче­ра вяр­вах­ме, че две­те могат да вър­вят ръка за ръка (може би не Чове­кът е избран от Господа!).

Thanks! You've already liked this