Направи сам слънчев колектор от бирени кенчета

Източ­ник: blog​.hemmings​.com от Carley на Pinterest

Един лесен начин да си напра­ви­те поч­ти без­п­ла­тен слън­чев колек­тор за нагря­ва­не на въздух.

  1. Напра­ве­те рам­ка в коя­то да наре­ди­те коло­ни­те от свър­за­ни бире­ни кен­че­та. За цел­та може да изпол­з­ва­те дър­во, шпер­п­лат, но още по-доб­ре е ако я напра­ви­те от сти­ро­пор или сти­ро­дур, защо­то лес­но може да го напра­ви­те а за по-доб­ра топ­ло­и­зо­ла­ция. Висо­чи­на­та на рам­ка­та тряб­ва да бъде някол­ко сан­ти­мет­ра пове­че от висо­чи­на­та на колон­ки­те с кен­че­та, а шири­на­та рав­на на шири­на­та на всич­ки колонки.
  2. На дъно­то на всич­ки кен­че­та напра­ве­те дуп­ки с диа­ме­тър око­ло 2 см отдо­лу, но на тези кои­то са най-долу дуп­ки­те да са отстрани.
  3. Напра­ве­те коло­ни­те с кен­че­та, като намаз­ва­те с под­хо­дя­що лепи­ло гор­ния ръб на най-дол­но­то кен­че и за него зале­пя­те дру­го и така догоре.
  4. Боя­ди­сай­те колон­ки­те в чер­но — най-доб­ре с боя за бар­бе­кю. В чер­но — за да поглъ­щат пове­че слън­че­ви лъчи и да се нагря­ват по-сил­но, а боя­та за бар­бе­кю е топ­ло­ус­той­чи­ва и няма да се лющи.
  5. След това отпред залеп­ва­те лист от плек­сиг­лас — всъщ­ност това ще е най-голе­ми­ят ви раз­ход в проекта.
  6. Про­би­ва­те 2 дуп­ки отдо­лу и отго­ре и ги свър­з­ва­те с гоф­ри­ра­на тръ­ба към поме­ще­ни­е­то, кое­то ще отоп­ля­ва­те. Ако раз­сто­я­ни­е­то е по-голя­мо, доб­ре е да напра­ви­те топ­ло­и­зо­ла­ция и на тръбите.
  7. Оста­ва само да оси­гу­ри­те цир­ку­ла­ция на въз­ду­ха като нагне­тя­ва­те въз­дух от поме­ще­ни­е­то в тръ­ба­та, коя­то вли­за отдо­лу. За цел­та може да изпол­з­ва­те малък вентилаттор.
Thanks! You've already liked this