Как да си направите сам антена за цифрова телевизия

Източ­ник: popularmechanics​.com от Stephanie на Pinterest

Спря­ха ана­ло­го­ва­та теле­ви­зия. Всич­ки вече раз­бра­ха как да вклю­чат деко­де­ра — кабе­ла от една­та стра­на, анте­на­та — от дру­га­та. Да, но как­ва анте­на? Отго­во­рът е анте­на за циф­ро­ва теле­ви­зия. Ста­ри­те анте­ни, като напри­мер „заеш­ки­те ушич­ки“ и някои дру­ги голе­ми анте­ни не могат да полу­ча­ват висо­ко­чес­тот­ни циф­ро­ви теле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния (но ако има­те ста­ра анте­на­та, опи­тай­те). Зато­ва тряб­ва да си заку­пи­те така­ва или или пък да си напра­ви­те нова.

На гор­на­та схе­ма е даде­на една така­ва анте­на, с коя­то ще може­те да хва­ща­те циф­ро­ва теле­ви­зия при по-слаб сигнал.

1. Необходими части

Тази анте­на се вър­ти да се ори­ен­ти­ра мре­жа­та от про­вод­ни­ци, извес­тен като масив в engineerspeak, към кули­те излъч­ва­не. За да си изра­бо­ти­те анте­на­та, ще са ви необходими:
две чамо­ви дъс­ки дъл­ги 81 см и 15 см, дебе­ли 2,5 см и широ­ки 19 см.
осем 43-сан­ти­мет­ро­ви и два голи меден про­вод­ни­ка дъл­ги 87 сан­ти­мет­ра и с диа­ме­тър 2 мм. (за уши­те и фазо­ви­те пръч­ки); тер­мос­ви­ва­е­ми тръ­бич­ки; и 10 видии за дър­во с кръг­ли гла­ви и шай­би. Купе­те си лине­ен усил­ва­тел за ефир­на теле­ви­зия DVB‑T за да мак­си­ми­зи­ра пре­да­ва­не­то на сиг­на­ла от кана­ли на раз­лич­ни честоти.

2. Сглобяване на антената

Огъ­не­те осем­те 43-сан­ти­мет­ро­ви про­вод­ни­ци във вид на „ушич­ки“, или остър ъгъл, като раз­сто­я­ни­е­то меж­ду кра­и­ща­та тряб­ва да бъде 7,5 см. Поста­ве­те хори­зон­тал­но по-дъл­га­та дъс­ка и наре­де­те ушич­ки­те, Пре­ка­рай­те фазо­ви­те пръч­ки от ухо до ухо, как­то е пока­за­но. Поста­ве­те вся­ка двой­ка про­вод­ни­ци под шай­би­те и завий­те с види­и­те. Обвий­те с лепя­ща лен­та фазо­ви­те пръч­ки на мес­та­та къде­то се пре­си­чат, за да не пра­вят кон­такт. Свър­же­те усил­ва­те­ля за фазо­ви­те пръч­ки на сре­да­та като сло­жи­те вър­ху тях шай­ба и зави­е­те с видии. Закре­пе­те всич­ко вър­ху къса­та дъс­ка под прав ъгъл като изпол­з­ва­те здра­ви видии.

3. Обвийте

Поста­ве­те тер­мос­ви­ва­е­ми­те тръ­бич­ки вър­ху вър­хо­ве­те на ушич­ки­те и изпол­з­вай­те огън или нагре­ва­тел за да се сви­ят здра­во вър­ху жици­те. Изпол­з­вай­те коак­си­а­лен кабел за да свър­же­те с теле­ви­зор кой­то може да при­ема циф­ров сиг­нал или за деко­де­ра свър­зан към теле­ви­зо­ра ако той не може да при­ема циф­ров сигнал.

Това е!
Как да напра­ви­те анте­на само от капа­ка на желяз­на кутия може да раз­бе­ре­те от това видео..

Друг мно­го по-лесен начин да си напра­ви­те анте­на може да види­те на това видео..

Thanks! You've already liked this