Какво представлява движението Райхсбюргер, обвинено в опит за сваляне на правителството в Германия?

Автор: Клер Бърчит

Поли­ци­я­та арес­ту­ва 25 души, обви­не­ни в пла­но­ве за сва­ля­не на гер­ман­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в поре­ди­ца от акции в цяла­та страна.

Гру­па­та е обви­не­на, че се опит­ва да поста­ви своя лидер Хайн­рих XIII – пото­мък на гер­ман­с­ки крал­с­ки осо­би – наче­ло на дър­жа­ва­та. Сред арес­ту­ва­ни­те са чле­но­ве на Райх­с­бюр­гер (кое­то се пре­веж­да като „граж­да­ни на Рай­ха“), раз­но­род­но дви­же­ние от гру­пи и лица, вклю­чи­тел­но някои с край­но­дес­ни възгледи.

При­вър­же­ни­ци­те на Райх­с­бюр­гер са били спи­ра­ни от опи­ти за насил­с­т­ве­ни дейс­т­вия и пре­ди, но този после­ден инци­дент и него­ви­те пред­по­ла­га­е­ми чле­но­ве предиз­ви­ка­ха по-голя­ма загриженост.

Бивш член на гер­ман­с­кия пар­ла­мент, кой­то също беше съдия мал­ко след арес­та си, беше сред гру­па­та. Бир­гит Мал­сак-Вин­ке­ман беше депу­тат в пар­ла­мен­та от край­но­дяс­на­та Алтер­на­ти­ва за Гер­ма­ния (АзГ), но напус­на пар­ти­я­та през 2021 г.

Някол­ко бив­ши воен­ни също бяха арес­ту­ва­ни във връз­ка със заго­во­ра за преврат. Това е при­чи­на за голя­ма загри­же­ност за пра­воп­ри­ла­га­щи­те орга­ни, тъй като подоб­ни връз­ки дават на потен­ци­ал­но опас­ни екс­тре­мис­ти достъп до оръ­жия и обу­че­ни лица.

По-рано през 2022 г. Хайн­рих XIII беше обя­вен в гер­ман­с­ка­та пре­са като бли­зък до райх­с­бюр­гер­с­ка­та сце­на и вяр­ващ в кон­с­пи­ра­тив­ни тео­рии, кое­то нака­ра семейс­т­во­то му, Домът на Ройс, да се дис­тан­ци­ра пуб­лич­но от него.

Той оба­че не привли­ча мно­го вни­ма­ние, с изклю­че­ние на реч през 2019 г. на кон­фе­рен­ци­я­та WorldWebForum в Швей­ца­рия, коя­то съдър­жа анти­се­мит­с­ко и исто­ри­чес­ко реви­зи­о­нист­ко посла­ние. Учас­ти­е­то на арис­ток­рат гово­ри за монар­хи­чес­ки­те моти­ви на някои райх­с­бюр­ге­ри, кои­то искат да въз­ста­но­вят кай­зер като дър­жа­вен глава.

Какво вярва Райхсбюргерът?

Райх­с­бюр­ге­ри­те нямат цен­т­ра­ли­зи­ра­на струк­ту­ра, но се оце­ня­ва че имат най-мал­ко 21 000 под­дръж­ни­ци. Основ­но­то им убеж­де­ние е, че насто­я­ща­та гер­ман­с­ка дър­жа­ва (Феде­рал­на репуб­ли­ка), ней­ни­те инс­ти­ту­ции и демок­ра­тич­но избра­ни пред­ста­ви­те­ли не са легитимни.

Под­дръж­ни­ци­те на дви­же­ни­е­то отказ­ват да се при­дър­жат към дър­жав­на­та власт, като напри­мер пла­ща­не на данъ­ци. Те ста­на­ха извес­т­ни в пър­ви­те годи­ни на пан­де­ми­я­та с отка­за си да спаз­ват огра­ни­че­ни­я­та за COVID-19.

Някои при­вър­же­ни­ци на дви­же­ни­е­то смя­тат, че офи­ци­ал­ни­те гер­ман­с­ки пас­пор­ти и лич­ни кар­ти са неле­ги­тим­ни. Дока­то някои пред­по­чи­тат да изпол­з­ват офи­ци­ал­но удос­то­ве­ре­ние за граж­дан­с­т­во (наре­че­но gelber Schein или жъл­то удос­то­ве­ре­ние), дру­ги изра­бот­ват свои соб­с­тве­ни неза­кон­ни пас­пор­ти и шофьор­с­ки книж­ки. Те чес­то включ­ват бив­ши гер­ман­с­ки дър­жа­ви като мес­та на раж­да­не, като крал­с­т­ва­та Бава­рия или Пру­сия. През 2021 г. гер­ман­с­ки дър­жа­вен слу­жи­тел беше отстра­нен от длъж­ност, след като пода­де мол­ба за пас­порт с Крал­с­т­во Бава­рия, посо­че­но като дър­жа­ва на раждане.

Чле­но­ве­те на гру­па­та обик­но­ве­но вяр­ват, че някак­ва пре­диш­на вер­сия на гер­ман­с­ка­та дър­жа­ва всъщ­ност е леги­тим­на­та фор­ма – въп­ре­ки че има извес­т­но коле­ба­ние коя от тях.

Някои под­дръж­ни­ци смя­тат, че истин­с­ка­та фор­ма на Гер­ма­ния е същес­т­ву­ва­ла меж­ду 1871 и 1918 г., кога­то е съз­да­ден Гер­ман­с­ки­ят райх след обе­ди­не­ни­е­то и пре­ди Пър­ва­та све­тов­на вой­на. Дру­ги цити­рат кон­с­ти­ту­ци­я­та на меж­ду­во­ен­на­та Вай­мар­с­ка репуб­ли­ка като тази на истин­с­ка­та Гер­ма­ния. А дру­ги все още се фоку­си­рат вър­ху 1937 г., за да демон­с­т­ри­рат това, кое­то въз­при­е­мат като леги­тим­ни гра­ни­ци на гер­ман­с­ка тери­то­рия, коя­то тога­ва включ­ва­ше бив­ше­то Крал­с­т­во Пру­сия, сега Полша и Русия, но не и Авс­т­рия, коя­то беше анек­си­ра­на през 1938 г.

Карта на Германския райх, 1871-1918 г.
Една визия за „истин­с­ка­та“ Гер­ма­ния сред тази екс­тре­мист­ка гру­па дати­ра от пре­ди Пър­ва­та све­тов­на вой­на. Wikipedia, CC BY SA

Обе­ди­ня­ва­що­то убеж­де­ние сред райх­с­бюр­ге­ри­те е, че на насто­я­ща­та гер­ман­с­ка дър­жа­ва й лип­с­ва суве­ре­ни­тет. Те смя­тат, че запад­ни­те съюз­ни­ци (Фран­ция, Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во и САЩ) уж са запа­зи­ли кон­т­ро­ла след края на оку­па­ци­я­та им на Запад­на Гер­ма­ния през 1955 г. Сле­до­ва­тел­но някои смя­тат, че насто­я­ща­та гер­ман­с­ка дър­жа­ва е мари­о­не­тен режим, кой­то не под­кре­пя инте­ре­си­те на гер­ман­с­кия народ.

Те поня­ко­га го нари­чат Deutschland GmbH (Гер­ма­ния ООД), кое­то озна­ча­ва, че няма власт над себе си и същес­т­ву­ва само за да обо­га­тя­ва сво­и­те кон­т­ро­ле­ри. Изпол­з­ва се и име­то BRD GmbH (ФРГ ООД), отна­ся­що се до сък­ра­те­но­то наиме­но­ва­ние на след­во­ен­на Запад­на Германия.

Ревизионистка история и антисемитизъм

Фоку­сът вър­ху исто­ри­чес­кия реви­зи­о­ни­зъм и зали­ча­ва­не­то на гер­ман­с­кия суве­ре­ни­тет може да насър­чи кон­цеп­ци­я­та за Гер­ма­ния като безу­кор­на стра­на с неус­лож­не­на гор­дост. Като се със­ре­до­то­ча­ва вър­ху пред­во­ен­ни­те гра­ни­ци и пре­неб­рег­ва след­во­ен­на­та исто­рия, Райх­с­бюр­гер може да игно­ри­ра пора­же­ни­е­то на Гер­ма­ния във Вто­ра­та све­тов­на вой­на, как­то и ней­ния про­цес на при­ми­ря­ва­не с ней­но­то нацист­ко и коло­ни­ал­но мина­ло, по-спе­ци­ал­но Холо­кос­та и Хере­ро от 1904 г. Нама гено­цид в Нами­бия. Пре­мах­ва­не­то на тези мрач­ни момен­ти в гер­ман­с­ка­та исто­рия дава въз­мож­ност на при­вър­же­ни­ци­те на дви­же­ни­е­то да се със­ре­до­то­чат вър­ху соб­с­тве­на­та си въз­при­е­ма­на вик­ти­ми­за­ция като пода­ни­ци на гер­ман­с­ка дър­жа­ва, коя­то не признават.

Подо­бен реви­зи­о­ни­зъм е чес­то сре­щан в широ­ка­та гер­ман­с­ка край­на дес­ни­ца, осо­бе­но някои чле­но­ве на попу­лист­ка­та пар­тия АзГ. Отри­ча­не­то на зна­че­ни­е­то на Холо­кос­та и акцен­тът вър­ху „пози­тив­ни­те“ момен­ти в гер­ман­с­ка­та исто­рия насър­ча­ва рела­ти­ви­зи­ра­не­то на Холо­кос­та и антисемитизма.

Въп­ре­ки това, за раз­ли­ка от АзГ, коя­то адап­ти­ра сво­я­та рето­ри­ка, за да се впи­ше в поли­ти­чес­кия мейн­с­т­рийм, някои после­до­ва­те­ли на Райх­с­бюр­гер напъл­но пре­неб­рег­ват насто­я­щи­те гер­ман­с­ки зако­ни, забра­ня­ва­щи отри­ча­не­то на Холо­кос­та и раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на нацист­ка про­па­ган­да. Гру­па­та е свър­за­на с явния анти­се­ми­ти­зъм и раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на анти­се­мит­с­ки тео­рии на кон­с­пи­ра­ци­я­та за сила­та на „висо­ки­те финан­си“, как­то и с пъл­но­то отри­ча­не на Холо­кос­та. През март 2020 г. гер­ман­с­ка­та поли­ция иззе нео­на­цист­ка про­па­ган­да по вре­ме на напа­де­ния в домо­ве­те на някои чле­но­ве на Райхсбюргер.

Исто­ри­чес­ки­ят реви­зи­о­ни­зъм оба­че може да обър­ка кар­ти­на­та. Въп­ре­ки че мно­го от него­ви­те при­вър­же­ни­ци са анти­се­ми­ти и просла­вят коло­ни­ал­но­то мина­ло, Reichsbürger не се опре­де­ля кон­к­рет­но като гру­па от дес­ни екс­тре­мис­ти. Всъщ­ност само мал­ка част от дви­же­ни­е­то може да се опре­де­ли като такова.

Биргит Малсак-Винкман
Бир­гит Малсак-Винкман

В осно­ва­та си дес­ни­ят екс­тре­ми­зъм до голя­ма сте­пен се опре­де­ля като анти­де­мок­ра­ти­чен. Въп­ре­ки че мно­го райх­с­бюр­ге­ри отказ­ват да одоб­рят леги­тим­ност­та на сегаш­на­та демок­ра­тич­на дър­жа­ва в Гер­ма­ния, лип­са­та на един­на визия в дви­же­ни­е­то пра­ви неяс­но коя сис­те­ма би била за пред­по­чи­та­не, кон­с­ти­ту­ци­он­на­та монар­хия на Кай­зер Вил­хелм II, демок­ра­тич­ни­ят екс­пе­ри­мент на Вай­мар­с­ка Гер­ма­ния или дик­та­ту­ра­та на нацис­ти­те Гер­ма­ния. В слу­чая с най-новия заго­вор оба­че клю­чо­ва­та роля на Хайн­рих XIII пред­по­ла­га, че цел­та е била въз­ста­но­вя­ва­не­то на кон­с­ти­ту­ци­он­на монар­хия в сти­ла на режи­ма на Кай­зер Вил­хелм II.

Нарастваща заплаха?

Някои после­до­ва­те­ли на Райх­с­бюр­гер оче­вид­но започ­ват да се зани­ма­ват с поли­ти­чес­ко наси­лие. Послед­ни­те арес­ти след­ват мно­жес­т­во дру­ги инци­ден­ти. През 2016 г. поли­цай беше убит по вре­ме на акция сре­щу член на дви­же­ни­е­то за неза­кон­но съби­ра­не на оръ­жия. През август 2020 г. чле­но­ве на Reichsbürger се опи­та­ха да вля­зат в гер­ман­с­кия пар­ла­мент като част от про­тест сре­щу огра­ни­че­ни­я­та сре­щу COVID-19.

При­със­т­ви­е­то на бив­ши воен­ни и бивш пар­ла­мен­та­рист сред най-ско­ро арес­ту­ва­на­та гру­па пред­по­ла­га, че Reichsbürger не са без потен­ци­ал­но вли­я­ние. Алтер­на­ти­ва за Гер­ма­ния отдав­на отри­ча вся­как­ви връз­ки с дви­же­ни­е­то, но през послед­ни­те годи­ни се измес­т­ва все по-надяс­но. През 2019 г. гер­ман­с­ко­то вът­реш­но минис­тер­с­т­во съоб­щи, че е иден­ти­фи­ци­ра­ло някои изо­ли­ра­ни връз­ки меж­ду Reichsbürger и АзГ.

Райх­с­бюр­ге­ри­те могат да се раз­глеж­дат като мар­ги­нал­на гру­па, но тех­ни­те идеи оче­вид­но се харес­ват на някои доста­тъч­но, за да ги убе­дят, че превра­тът е полез­но начи­на­ние. А връз­ки­те с по-вли­я­тел­ни орга­ни­за­ции биха ги напра­ви­ли по-опас­ни – ето защо този въп­рос е взет тол­ко­ва сери­оз­но от властите.

The Conversation

Claire Burchett, PhD candidate in European Politics, King’s College London

Тази ста­тия е пре­вод от The Conversation под Creative Commons лиценз. Ори­ги­нал­на­та ста­тия може да про­че­те­те на .

Thanks! You've already liked this