Индиански капан за риба

Виде­о­то раз­кри­ва час­то от исто­ри­я­та на инди­ан­ци­те от Аме­ри­ка — как са нами­ра­ли хра­на, за да изхра­нят глад­но­то си семейс­т­во. Те пра­ве­ли капа­ни за риба — заграж­де­ние от пръч­ки с фуни­е­ви­ден отвор, доста­тъч­но голям за да може риба или кос­те­нур­ка да вле­зе вът­ре. Отво­рът се оста­вя откъм дъл­бо­ка­та част. Вед­нъж вляз­ла в заграж­де­ни­е­то, риба­та се обър­к­ва и не може да наме­ри изхода.

Thanks! You've already liked this