Ефект на дъга върху вентилатор

Източ­ник: Pinterest

Този про­ект може да изглеж­да лесен на пръв поглед и това е съв­сем вяр­но — тряб­ват ви само основ­ни уме­ния за рабо­та с инструментите.

Вни­ма­ние: Сва­ле­те защит­на­та решет­ка, коя­то покри­ва пер­ки­те на вен­ти­ла­то­ра, като се кон­сул­ти­ра­те в ръко­вод­с­тво­то за експлоатация.

Цвет­ни­те дъги имат седем цвя­та, защо­то вод­ни­те кап­чи­ци раз­ла­гат слън­че­ва­та свет­ли­на на седем­те основ­ни спек­т­рал­ни цвя­та — чер­вен, оран­жев, жълт, зелен, син, тъм­но син (инди­го) и виолетов.
Оцве­те­те в този ред пер­ки­те на вен­ти­ла­то­ра с тези цве­то­ве, но ако вен­ти­ла­то­рът има само 5 пер­ки, то про­пус­не­те инди­го и вио­ле­тов и пак ще има­те ефек­та на цвет­на дъга.
Изча­кай­те боя­та за изсъх­не. Това е мно­го важ­но, защо­то ина­че боя­та ще се раз­хвър­чи и ще опръс­ка всич­ко наоколо!
Мон­ти­рай­те обрат­но сва­ле­на­та защит­на­та решет­ка на вен­ти­ла­то­ра и се насла­де­те на вашия вен­ти­ла­тор с цвет­на дъга, на коя­то най-мно­го ще се зарад­ват ваши­те деца.

Thanks! You've already liked this