Експеримент с вода и звук

Авто­рът на това видео решил да про­ве­ри как ще тече вода­та при опре­де­ле­ни чес­то­ти звук. За екс­пе­ри­мен­та напъл­нил кофа вода, 30 см. под кофа­та раз­по­ло­жил озву­чи­тел­но тяло за нис­ки чес­то­ти — субу­фер. От кофа­та с плас­т­ма­со­во мар­ку­че източ­ва вода­та, коя­то мина­ва пред тон­ко­ло­на­та… Наблю­да­вай­те ефек­та кога­то 24-те кадъ­ра в секун­да на каме­ра­та съв­пад­нат с чес­то­та­та на зву­ка — 24 херца.

Thanks! You've already liked this