Драконовия храм — Банкок, Тайланд

Източ­ник: fineartamerica​.com от Becca на Pinterest

Уат Сам­ф­ран е уни­ка­лен храм встра­ни от турис­ти­чес­ки­те мар­ш­ру­ти в Тай­ланд. Труд­но ще го наме­ри­те в турис­ти­чес­ки­те спра­воч­ни­ци, но си заслу­жа­ва да го посе­ти­те. Сгра­да­та е висо­ка око­ло 17 ета­жа с огро­мен дра­кон кой­то се вие око­ло нея. В осно­ва­та й има мно­го скул­п­то­ри на дру­ги зве­ро­ве, как­то и голя­ма пост­рой­ка във вид на костенурка.
Дру­ги­те гигант­с­ки скул­п­то­ри на живот­ни, раз­по­ло­же­ни в осно­ва­та на Уат Сам­ф­ран включ­ват слон, заек и дел­фин. Сред посе­ти­те­ли­те се носи слух, че наго­ре и надо­лу в хра­ма има скри­ти сък­ро­ви­ща и тър­сят ли търсят.

Thanks! You've already liked this