Дневникът на един евреин

В Гес­та­по гер­ман­ци­те са изте­за­ва­ли и изби­ва­ли евре­и­те, а в ЧК евре­и­те — рус­на­ци­те. И пора­ди това, че Хит­лер и Ста­лин се явя­ват пове­че след­с­твие, откол­ко­то пър­воп­ри­чи­на, то тряб­ва да тър­сим мно­го по-сери­оз­но и дъл­бо­ко коре­ни­те на абсо­лют­но­то и чис­то зло.
Тази кни­га шоки­ра, но това е сама­та исти­на. Всич­ки тези пато­ло­гич­ни садис­ти, педо­фи­ли и нек­ро­фи­ли и днес са люби­ми­те герои на аме­ри­кан­с­ко-еврейс­кия Холи­вуд. Така че нека да закри­ем послед­на­та стра­ни­ца на вто­ро­то хиля­до­ле­тие, като раз­би­ем фал­ши­ви­те схе­ми на све­тов­ни­те мани­пу­ла­то­ри на общес­т­ве­но­то съзнание.

Тук може да про­че­те­те пове­че за кни­га­та и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this