Градински плочки от речни камъчета

Източ­ник: torontoislandmosaic​.blogspot​.com от Nancy на Pinterest

 1. Напра­ве­те рам­ка от дър­ве­ни лет­ви с дебе­ли­на, рав­на на жела­на­та дебе­ли­на на плоч­ка­та и я при­ко­ве­те леко в пред­ва­ри­тел­но напра­ве­ни дуп­ки към водо­ус­той­чив шпер­п­лат. Пре­ди да при­ко­ве­те рам­ка­та към шпер­п­ла­та под­ло­же­те дебел найлон.
 2. В рам­ка­та поси­пе­те сух пре­сят пясък и под­рав­не­те, така че да се обра­зу­ва пясъ­чен слой с дебе­ли­на 1 см. След изли­ва­не­то на плоч­ка­та, този пясък ще бъде отмит, за да се показ­ват камъчетата.
 3. Наре­де­те камъ­че­та­та, с лице­то надо­лу, като ги заби­ва­те в пясъ­ка дока­то достиг­нат дъното.
 4. Про­ве­ре­те дали нався­къ­де пясъ­кът е оста­нал равен. Ако тряб­ва на мес­та доси­пе­те. Накрая намок­ре­те пясъ­ка, но вни­ма­вай­те да не го отми­е­те. Най-доб­ре е да изпол­з­ва­те пул­ве­ри­за­тор с пом­пич­ка от пре­па­рат за мие­не на прозорци.
 5. Напра­ве­те цимен­то­ва замаз­ка. Раз­бър­кай­те доб­ре раз­тво­ра, по въз­мож­ност с бър­кал­ка прикре­пе­на към дрел­ка, и налей­те във фор­ма­та дока­то се напъл­ни до сре­да­та на фор­ма­та. Почу­кай­те с чук по рам­ка­та от всич­ки стра­ни по някол­ко пъти, за да изле­зе въздуха.
 6. Оста­ве­те за око­ло един ден замаз­ка­та да се стег­не доста­тъч­но, че за задър­жа камъ­че­та­ат, но не тол­ко­ва, че за започ­не да се напуква.
 7. Допъл­не­те оста­на­ла­та част от фор­ма­та с бетон. Почук­вай­те отго­ре бето­на от всич­ки стра­ни, за да се уплът­ни добре.
 8. Изпол­з­вай­те пра­ва лет­ва, по-дъл­га от фор­ма­та, за да под­рав­ни­те с почук­ва­не по рам­ка­та, като доба­вя­те или отне­ма­те бетон къде­то е необ­хо­ди­мо. Тряб­ва да се полу­чи рав­на повър­х­ност. Отно­во почук­вай­те по рам­ка­та от всич­ки стра­ни, за да изка­ра­те въз­ду­ха. Покрий­те с най­лон и при­тис­не­те отстра­ни, за да не позво­ли­те бър­зо да изсъх­не. Бето­нът бър­зо ще се стег­не и ще бъде доста­тъч­но твърд на след­ва­щия ден.
 9. Бето­нът и замаз­ка­та все още няма да бъдат мно­го здра­ви, зато­ва вни­ма­тел­но, да не отчу­пи­те кра­и­ща­та, отстра­не­те лет­ви­те. Поста­ве­те плоч­ка­та вер­ти­кал­но и изчет­кай­те пясъ­ка с твър­да чет­ка или мет­лич­ка. С мар­куч отмий­те оста­на­лия пясък.
 10. Пре­ди да се стег­не замаз­ка­та с чук и дле­то отстра­не­те вся­как­ви израс­тъ­ци и заоб­ле­те ост­ри­те ръбове.
 11. Плоч­ка­та тряб­ва да бъде напъл­но зави­та и запе­ча­та­на в най­лон, за да се предот­вра­ти съсъх­ва­не- Тя дости­га 90% от сво­я­та якост на тре­тия ден, но тряб­ва да стои зави­та и овлаж­не­на 28 дни за да достиг­не мак­си­мал­на якост.
Thanks! You've already liked this