Бананов хляб в буркан

Източ­ник: intimateweddings​.com от Ansley на Pinterest

(Доза за 1 бур­кан­че от 250 мл)
Про­дук­ти:
2/​3 лъжи­ца маз­ни­на за тес­те­ни сладкиши
2 2/​3 чаши бяла захар

4 яйца
2 чаши смач­ка­ни банани
2/​3 чаша вода

3 1/​3 чаши брашно

1/​2 чае­на лъжи­ца бакпулвер
2 чае­ни лъжи­ци сода за хляб
1 1/​2 чае­ни лъжи­ци сол
1 чае­на лъжи­ца кане­ла на прах
1 чае­на лъжи­ца смлян канам­фил (може и поло­вин чае­на лъжи­ца, ако не оби­ча­те мно­го карамфил)
2/​3 чаши накъл­ца­ни оре­хи или кестени.

Необ­хо­ди­ми са ви още:
12 бур­ка­на от 250 мл
фуния

Начин на приготвяне:

Ако въз­на­ме­ря­ва­те да запа­зи­те по-дъл­го про­дук­та, тряб­ва да сте­ри­ли­зи­ра­те бур­ка­ни­те, но е най-доб­ре да се кон­су­ми­ра в тече­ние на една сед­ми­ца. Загрей­те фур­на­та до 165 гра­ду­са. Нама­же­те вът­реш­ност­та на бур­ка­ни­те с рас­ти­тел­на маз­ни­на (олио, зехтин).
В голя­ма купа раз­бий­те с мик­сер маз­ни­на­та за тес­те­ни слад­ки­ши и захар­та, дока­то се полу­чи едно­род­на смес.
Смач­кай­те бананите.
Раз­бий­те бана­ни­те, яйца­та и вода­та и доба­ве­те в купа­та с раз­би­та­та захар и яйца. Разбъркайте.
Сме­се­те браш­но­то, бак­пул­ве­ра, сода­та, сол­та, кане­ла­та и карамфила.
Доба­ве­те към бана­но­ва­та смес. При­ба­ве­те и ядки­те и раз­бър­кай­те доб­ре с лъжица.
С помощ­та на широ­ка фуния напъл­не­те до поло­ви­на пред­ва­ри­тел­но нама­за­ни­те с рас­ти­тел­на маз­ни­на бур­кан­че­та. Мно­го важ­но е смес­та да не пове­че от поло­ви­на­та бур­кан­че­та­та, защо­то ина­че при изпи­ча­не­то ще се препълнят.
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ КАПАЧКИ! Вни­ма­вай­те ръбо­ве­те да са чис­ти. Ако има попад­на­ла смес вър­ху тях, избър­ше­те. Пече­те 45 минути.
Не се при­тес­ня­вай­те, ако след изпи­ча­не­то при някои бур­кан­че­та бана­но­ви­ят хляб излизт наго­ре — може­те да го при­тис­не­те с капач­ка­та, или пък да го оста­ви­те за неза­бав­на консумация.
Дока­то бур­кан­че­та­та са още топ­ли сло­же­те капач­ки­те. Завий­те здра­во. Ако сте сте­ри­ли­зи­ра­ли бур­кан­че­та­та, чакай­те да чуе­те пука­не след като сте сло­жи­ли капач­ки­те — това озна­ча­ва че бур­кан­че­то е запе­ча­та­но. Ако не чуе­те пука­не, изча­кай­те да изсти­не напъл­но и натис­не­те отго­ре капач­ка­та. Ако не се дви­жи, зна­чи бур­кан­че­то е запе­ча­та­но добре.

Thanks! You've already liked this