Зимун: звукови скулптори и инсталации, въздушна архитектура

С помощ­та на сем­п­ли и фун­к­ци­о­нал­ни ком­по­нен­ти Зимун изграж­да архи­тек­тур­но ори­ен­ти­ра­ни плат­фор­ми от звук.

Изслед­вай­ки меха­нич­ния ритъм и поток в пред­ва­ри­тел­но под­гот­ве­ни сис­те­ми, инс­та­ла­ци­и­те включ­ват обик­но­ве­ни про­миш­ле­ни обек­ти. С обсе­сив­но­то показ­ва­не на сем­п­ли и фун­к­ци­о­нал­ни мате­ри­а­ли, тези рабо­ти арти­ку­ли­рат напре­же­ние меж­ду под­ре­де­ни струк­ту­ри на модер­низ­ма и хао­тич­ни­те сили на живо­та. Носе­що емо­ци­о­нал­на дъл­бо­чи­на акус­тич­на буче­не на при­род­ни фено­ме­ни в мини­ма­лис­ти­чен кон­с­т­рук­ции на Зимун без уси­лие отек­ва.

Thanks! You've already liked this