Учебник по стенография

5.1. СТЕНОГРАФСКИ ЗНАЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО СИГЛИ

грам -та без въ- бив- го мог- бъд- е -те ще закон си

към всек- бил съм не е мож- -то -метър съ- сте тук всяк-

бях беше още стъп- щъ степ-

Трябва да се прави разлика между спомагателния глагол си и възвратното местоимение си, което се пише по общите правила.

Местоименията се и си се пишат свързано с определителните членове –то и –те.

Предлозите обикновено се свързват със следващите ги местоимения.

СИГЛОПРОИЗВОДНИ:

килограм, милиграм, диаграма, програма, радиограма, стенограма, телеграма, шифрограма

бедата, водата, вратата, жената, колата, луната, песента, реката,

славата, храната, цената, шегата, щетата.

безбожен, безвреден, безгрижен, бездушен, безжалостен, беззащитен

безкраен, безличен, безмилостен, безнадежден, безопасен, безпомощен

безрезервен, безсилен, безумен, безформен, безхарактерен

безцветен, безчислен, безшумен.

  въведен, въодушевен, въоръжен, въпреки, въстанал

  биване, бива, бивам, биваш, бивал, бивате, добив

мога, не мога, не мога да се, могъл, могъщество, помага, помагате

помагайте, помогнете, спомагателен.

  бъда бъди бъднина бъдете бъдейки

  жените косите блоковете входовете градовете

щеше щях щяхме щете ще бъде ще се ще си

законен, законно, законност, законодател, законодателство, беззаконие, узаконява.

  не си   към мен към теб към нас към вас
  всяка всяко всеки всякак всякога всекиго всекиму
  била било били не бил не съм не съм бил

можеш, можете, можел, можал, можехме, не можахме, може да бъде

не може да бъде, може да се, може да си, не може да се.

  детето морето който която което които както

милиметър, сантиметър, километър, барометър, диаметър, геометрия, манометър, периметър,

термометър, хронометър.

  събор събуден съвестен съгражданин съсед създава
  не сте   тукашен до тук
  бяха бяхме бях се бях си не бях не бях се не бях си
  не беше   все още
  степен степенува стъпка достъп настъпва отстъпва.

Задачи:

    1. Препишете сиглите и сиглопроизводните по няколко пъти.
    2. Дешифрирайте изреченията и извадете използваните сигли и сиглопроизводни.
    3. Щракнете тук , сверете дешифрираното и поправете допуснатите грешки.