Учебник по стенография

5. ПОСТОЯННО СТЕНОГРАФСКО СЪКРАЩАВАНЕ

Има части от думи, думи и група от думи, които се срещат твърде често в нашия език. За някои от тях се използват задължителни стенографски съкращения или специални знаци, наречени сигли.

Думата сигла произлиза от латинското „signum”, което означава „знак”.

Сиглите се образуват по четири основни начина:

  1. От начални части на думите;
  2. От вътрешни части на думите;
  3. От крайни части на думите;

 

  • Едновременно от начални и крайни части на думите.

 

Понятията начало, вътрешна и крайна част на думата не бива да се разбират в буквален смисъл. Началото може да се състои от един или от няколко последователни звука (една или повече представки, представка и част от корена). Вътрешната част обикновено е някоя коренова гласна, а крайната част може да се състои от един или от няколко звука, включително и последния. Най-често това са наставки и окончания.

Към сиглите могат да се прибавят представки, наставки и окончания, при което се образуват производни думи, наречени сиглопроизводни.

Представките, наставките и окончанията се пишат свързано със сиглите или отделно. Ако сиглата се пише на основната линия, представката /представките/ се свързват с нея, а окончанието се пише над нея. Ако сиглата се пише на втората линия, представките остават на основната линия, а окончанието се свързва със сиглата на втората линия. Една или няколко от наставките и окончанията могат да се изпуснат, ако това не пречи на правилното прочитане на думата. Представките обаче не бива да се изпускат, тъй като всяка представка придава ново значение на корена, пред който се намира.

Употребата на сиглите е задължителна в стенографското писмо.

По-голяма част от стенографските знаци се използват като сигли.