Учебник по стенография

4. Числа, числителни имена и дати

Числата се пишат с арабски цифри, високи една и половина средни междини. Хоризонталните чертици на цифрите 5 и 7 може да отпаднат.

Целите десетици, стотици, хиляди, милиони и милиарди се означават като към цифрата се прибави:

    1. За десетици — малка нуличка на основната линия, близо до цифрата, означваща броя на десетиците.

    1. За стотици — малка нуличка на втората линия, близо до цифрата, означаваща броя на стотиците.

    1. За хиляди — чертица /като знака И с посока надолу/ над втората линия:

    1. За милиони — запетая над втората линия:

  1. За милиарди — две запетаи над втората линия:

За писане на цели десетохиляди и стохиляди малката нуличка се свързва с чертицата, а за писане на десетомилони и стомилиони тя се свързва със запетаята:

Когато към цифрите се прибавят съответни окончания, се образуват производни числителни и други имена.

трети, пети, двама, Петко, трибуна, Трифон, седмица, десетки, десетина, стотина, стотици.

Дните на седмицата и месеците се пишат по следния начин:

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември.

Стенографското писмо е достигнало висока степен на развитие и съвършенство. Използването на по-кратки и лесни за писане знаци, символизирането на гласните и изразяването им със слети и специални знаци, както и образуването на знаци за групи съгласни обаче не е достатъчно за записване на звуковете с такава бързина, с каквато се изговарят. За постигане на максимална бързина на записване и точност на разчитане се прибягва към стенографско съкращаване.