Учебник по стенография

3. Знаци на групи съгласни

В нашия език често се срещат думи, в които две или повече съгласни следват непосредствено една след друга. За да не се чете Е между тях, се използват знаци за групи съгласни, които се образуват чрез сливане, застъпване, непосредствено свързване или се използват специални знаци.

сливане

Образуването на знаци за групи съгласни чрез сливане на съгласните се извършва, като се запазят само най-характерните им части. При групите, образувани от две съгласни, се взема началото на първата и края на втората съгласна, а при групите, образувани от повече съгласни – началото на първата, средни части, от стоящите в средата и крайни части от последната съгласна.

сливане на съгласни

вр рг втр
застъпване

Образуването на знаци за група съгласни чрез застъпване се извършва чрез взаимно пресичане, влагане или вплитане на единия знак в другия.

жр пл чв  
непосредствено свързване

При този начин за образуване на знаци за група съгласни краят на предния знак се свързва с началото на следващия. При това може да се измени големината, основното положение, или посоката на писане на някои от знаците.

гр   кв   сб
специални знаци за групи съгласни

Образуването на така наречените специални знаци за групи съгласни се състои в създаване на нови графични образи, които се различават по форма и размери от сгрупираните знаци на съгласните, взети поотделно. Броят на специалните знаци за групи съгласни е сравнително малък.

бр мр пр кн мн св  
обикновено свързване

При стенографиране може да се срещнат групи от две, три и повече съгласни, за които няма знак за група съгласни. В тези случаи знаците се свързват по обикновения начин, но се пишат колкото е възможно по-близо един до друг. Ако сближаването е невъзможно, те се свързват както обикновено, а при разчитането се разбира дали между тях трябва да се чете Е или не.

обикновено свързване

гд жб жд лф рб нт нц тб  

Знаците за групи съгласни се разглеждат като един стенографски знак. Гласните след тях се изразяват символично, така, както след знаци на съгласните. Тук обаче се повдига или сваля целият знак на групата, а се надебелява или разширява само оная част от него, която отговаря на последната съгласна.

кр крем кран крона Крим Крум кръг

Употребата на знаците за групи съгласни е задължителна. Съгласните участвуват в различен брой групирания. В най-голям брой комбинации влизат Р, С, Л, К, Н и В.