Учебник по стенография

2.2. Изразяване на гласните със слети и специални знаци

Знаците на гласните се сливат с началото или края на съседните съгласни и се четат съответно пред или след тях. Образуват се така наречените слети знаци на гласните. Някои знаци на съгласни могат да се сливат едновременно с две гласни – пред и след тях. Такова сливане се нарича двойно. Тук ще бъдат показани слетите знаци на О, И, У и Ъ, а сливането на Е и А със съгласните ще бъде разгледано при тяхното изписване със знаците им.