Вграждане на видео от Vimeo

Ста­ни наш автор или сът­руд­ник. Ще можеш да пуб­ли­ку­ваш свои мате­ри­а­ли с връз­ка към сайт, про­дукт или про­фил в соци­ал­на мре­жа.

PinMapShop ти дава чудес­на въз­мож­ност да уве­ли­чиш тра­фи­ка към своя сайт, да пока­жеш свой про­дукт или услу­га, или просто да спо­де­лиш нещо инте­рес­но.

Лес­но могат да се пуб­ли­ку­ват и видео мате­ри­а­ли от сай­то­ве като YouTube, Vimeo и дру­ги.

Очак­ва­ме те! Само две стъп­ки те делят от успе­ха:
  1. регис­т­ри­рай се
  2. пуб­ли­ку­вай
Thanks! You've already liked this