The Shadows — „Апачи“

Апа­чи“ („Apache“) е инс­т­ру­мен­тал­но изпъл­не­ние напи­са­но от Дже­ри Лор­дан. Запис­ва­но е от мно­го изпъл­ни­те­ли, но това е пър­ви­ят запис е на бри­тан­с­ка­та гру­па Дъ Шедо­уз, напра­вен през юни 1960 г. и пус­нат след­ва­щия месец. Песен­та е на вър­ха на кла­са­ци­я­та UK Singles Chart пет сед­ми­ци.

През март 2005 Q magaizn поста­вя „Апа­чи“ на 96‑а пози­ция в кла­са­ци­я­та 100-те най-голе­ми изпъл­не­ния на кита­ра.

Thanks! You've already liked this