TEDxSUMMIT — Мощта на X

Сли­ва­не на архи­тек­ту­ра, танц, мате­ма­ти­ка и магия в напра­ве­на­та спе­ци­ал­но за цел­та 18-мет­ро­ва три­ъ­гъл­на кон­с­т­рук­ция от огле­да­ла, ока­че­на над мно­гоц­ве­тен под­ви­жен под, пре­съз­да­ва­що пър­ва­та в све­та ара­бес­ка от хора (без ком­пю­тър­на гра­фи­ка).

Thanks! You've already liked this