Земята

Поре­ди­ца от фотог­ра­фии сни­ма­ни от еки­па­жа на екс­пе­ди­ции 28 и 29 на бор­да на Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция от август до октом­в­ри 2011 г., кои­то по вся­ка веро­ят­ност са сни­ма­ни на висо­чи­на око­ло 350 км. Още
Thanks! You've already liked this