Принципи на гладуването

Попу­ляр­ност­та на гла­ду­ва­не­то посте­пен­но се уве­ли­ча­ва и дока­за­тел­с­т­ва­та сочат, че не същес­т­ву­ва по-могъщ метод за лече­ние. Като позво­ля­ва на тяло­то да си почи­не и да се само­из­ле­ку­ва по естес­т­вен път, гла­ду­ва­не­то не само въз­ста­но­вя­ва енер­ги­я­та и здра­ве­то, но и леку­ва забо­ля­ва­ния като напри­мер рев­ма­то­и­ден арт­рит, псо­ри­а­за и екзе­ма. Още

Thanks! You've already liked this