Как да си направите сам антена за цифрова телевизия

Източ­ник: popularmechanics​.com от Stephanie на Pinterest

Спря­ха ана­ло­го­ва­та теле­ви­зия. Всич­ки вече раз­бра­ха как да вклю­чат деко­де­ра — кабе­ла от една­та стра­на, анте­на­та — от дру­га­та. Да, но как­ва анте­на? Отго­во­рът е анте­на за циф­ро­ва теле­ви­зия. Още

Thanks! You've already liked this